Press "Enter" to skip to content

ผจญภัยท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ Posts

น้ำตกโตนปลิว แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

น้ำตกโตนปลิว แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ตรัง – เตรียมพัฒนาสถานีพัฒนาและส่งเสริมการ อนุรักษ์สัตว์ป่า เขาช่อง ให้เป็นแหล่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดตรัง โดยชูน้ำตกโตนใหญ่ และน้ำตกโตนปลิว เป็นไฮไลต์สำคัญ

นายธนสาร จันทรโชติ หัวหน้าสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง กล่าวว่า สถานีฯ เขาช่อง ถือเป็นแหล่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตรัง จึงมีประชาชน นักเรียน

นักศึกษา จำนวนมากเดินทางเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจ และหาความรู้ เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติ บาคาร่า  และสิ่งแวดล้อม จนก่อให้เกิดความศรัทธาต่อการหวงแหนแหล่งธรรมชาติ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจ เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยทางวิชาการด้านป่าไม้ และสัตว์ป่า รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยตั้งอยู่ในพื้นที่

ที่กว้างขวางมากถึง 1,000 ไร่ ในตำบลช่อง อำเภอนาโยง ริมถนนเพชรเกษม ช่วงก่อนที่จะขึ้นสู่เทือกเขาบรรทัด หรืออยู่ห่างจากตัวจังหวัดตรังประมาณ 20 กิโลเมตรสำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญก็คือ น้ำตกโตนใหญ่

เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 50 เมตร อยู่ในบริเวณหน้าที่ทำการของสถานีฯ ประกอบไปด้วย ลานหิน ธารน้ำใส และหมู่ก้อนหินน้อยใหญ่ จึงก่อให้เกิดน้ำตกขนาดเล็กหลายชั้น โดยจะมีความงามเป็นพิเศษในช่วงฤดู

ฝน เมื่อมีน้ำตกเต็มหน้าผาเพราะจะก่อให้เกิดโตรกแอ่งน้ำตกมากมาย จนเป็นบริเวณที่ผู้คนให้ความนิยมไปเล่นน้ำกันมากที่สุดส่วนน้ำตกโตนปลิว ก็เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงมายาวนานแล้ว

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้ทรงเสด็จประพาสเมื่อวันที่ 25ตุลาคม พ.ศ.2471 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน ก็ยังได้ทรงเสด็จประพาส พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2505 ดังที่ได้ปรากฏพระปรมาภิไธยย่อของพระองค์ประทับไว้ที่ชะง่อนผาของน้ำตก…

เดินทางชาร์จแบต ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เดินทางชาร์จแบต ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือเรียกอีกอย่างว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆโดยเป้าหมายของ นักท่องเที่ยว ที่ไปนั้น เพื่อศึกษาหาความรู้ เรียนรู้ และทำความเข้าใจธรรมชาติ โดยการ

เดินทางไปท่องเที่ยวจะต้อง ไม่ไปทำลายสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นการท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือเชิงอนุรักษ์จึงเหมาะกับ บาคาร่า  กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการความแปลกใหม่ ความท้าทาย เพื่อเพิ่มประสบการณ์

ความรู้ของตนเองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้นมีทั้งการเที่ยวชมธรรมชาติ ศึกษาเรื่องราวและวิถีการดำเนินชีวิตของสัตว์สายพันธ์ต่างๆ เช่น การเดินทางศึกษาธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติ การเดินป่า ดูนก ส่องสัตว์ รวมไป

ถึงการท่องเที่ยวแบบปลูกป่า เป็นต้น ซึ่งการท่องเที่ยวแบบนี้กำลังได้รับความนิยมมากจากคนในเมือง เพราะเนื่องมาจากการทำงานที่หนักและเบื่อสภาพแวดล้อมสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งในสมัยนี้คนส่วนใหญ่นิยม

หันมารณรงค์ประหยัดพลังงานและลดโลกร้อน

เดินทางชาร์จแบต

จึงทำให้คนในเมือง หันหน้าเดินทางสู่ป่ากันมากขึ้น อย่างที่ใกล้ กทม. ก็มีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่รองรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดเวลา และเป็นการศึกษาหรือท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก มีพันธ์ไม้และสัตว์

นานาชนิดให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษา ผ่อนคลาย อีกทั้งยังไม่ไกลจาก กทม. ด้วย เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาหยุดน้อย จึงทำให้เขาใหญ่เป็นที่นิยมมาก อีกทั้งใช้เวลาการเดินทางไม่นานและยิ่งในหน้าหนาวจะมีนักท่อง

เที่ยวเดินทางไปเป็นจำนวนมากเพื่อสูดบรรยากาศชดชื่น ที่ในเมืองหลวงอย่าง กทม. ไม่มีอย่างไรก็ตามแล้วใครที่ต้องการหาที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อชาร์จแบตให้กับร่างกายนั้น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะทำให้คุณได้ผ่อน

คลายอย่างเต็มที่ แถมได้ความรู้อีกด้วย…

อุทยานภูพาน แห่งชาติสีเขียว

อุทยานภูพาน แห่งชาติสีเขียว

นายทรงธรรม สุขสว่าง ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ กรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรฯ ได้มอบนโยบายในการพัฒนาอุทยานฯ ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล

โดยให้ดำเนินโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks) เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีการบริการที่ดีแก่นักท่องเที่ยว โดยกรมอุทยานฯ

ได้เสนอรายชื่ออุทยานฯเข้าร่วมโครงการประกวดอุทยานฯ ประจำปี 2560 จำนวน 27 แห่งซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดอุทยานฯสีเขียว ที่มีนายเสริมยศ สมมั่น รองปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ เป็น

ประธาน มีมติคัดเลือก 17 แห่ง ให้ได้รับการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียวประจำปี 2560  บาคาร่า  มีอุทยานฯที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 14 แห่ง ดังนี้ อุทยานฯภูพาน จ.สกลนคร ได้รับการประเมินสูงสุด ร้อยละ 97.66 อุ

ทยานฯ เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี ร้อยละ 96.01 อุทยานฯดอยภูนาง จ.พะเยา ร้อยละ 95.29 อุทยานฯ เขาคิชฌกูฏ ร้อยละ 94.79 อุทยานฯแจ้ซ้อน จ.ลำปาง และอุทยานฯเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ 91.76 อุ

ทยานฯธารโบกขรณี จ.กระบี่ ร้อยละ 91.67 อุทยานฯอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ และอุทยานฯ ดอยภูคา จ.น่าน ร้อยละ 91.18 อุทยานฯผ้าห่มปก ร้อยละ 90.93 อุทยานฯเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ร้อยละ 90 อุทยานฯดอย

หลวง จ.เชียงราย และอุทยานฯตาดโตน จ.ชัยภูมิ ร้อยละ 88.97 อุทยานฯอ่าวพังงา จ.พังงา ร้อยละ 85.71ผอ.สำนักอุทยานฯกล่าวว่า เกณฑ์การประกวดมีการประเมินศักยภาพของอุทยานฯ ในด้านการบริหารจัดการด้านสิ่ง

แวดล้อม ได้แก่ ขยะ น้ำเสียสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ บ้านพักนักท่องเที่ยว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น…

มุมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านต้นไม้ร้อยหวัน

มุมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านต้นไม้ร้อยหวัน

บ้านต้นไม้ร้อยหวัน นอนฟังสายน้ำ เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ของ ชุมชนคนต้นน้ำ บ้านบางเหรียง หมู่ที่3 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง พื้นที่เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่บรรยากาศที่ร่มรื่น อากาศที่บริสุทธิ์ สายลมที่พริวไหว สายน้ำใสๆที่ไหลลงมาจากเทือกเขาบรรทัด ทำให้ บ้านต้นไม้ร้อยหวัน นอนฟังสายน้ำ ดูมีชีวิตชีวา บาคาร่า  และความดิบของธรรมชาติ ที่ชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้ ทำให้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบความใกล้ชิดธรรมชาติ ได้เข้าไปท่องเที่ยวและเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติของที่นี่

นายสุรศักดิ์ เย็นทั่ว เจ้าของบ้านต้นไม้ร้อยหวัน กล่าวว่า ผืนป่าต้นน้ำที่ชาวบ้านได้ร่วมกันคัดค้านจากการสัมปทานเมื่อ40กว่าปี ทำให้ป่าที่นี่ได้หลงเหลือไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึก ได้เรียนรู้เรื่องราวของต้นไม้ท้องถิ่น เป็นห้องเรียนที่เรียนรู้อย่างไม่มีวันจบในระบบนิเวศน์แห่งฝืนป่า ใบไม้ใบพืชสีเขียวนั่นคืออาหารที่ได้มาจากธรรมชาติ ได้รู้ที่มาที่ไปและปลอดภัยจากสารพิษล่าสุดที่ บ้านต้นไม้ร้อยหวัน ได้เปิดพื้นที่ให้เป็นโรงเรียนทางเลือก โดยมีอาสาสมัครจากนานาชาติ มาร่วมสอนและทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนทางเลือก ซึ่งรายได้บางส่วนจากนักท่องเที่ยวที่มาพัก ที่บ้านต้นไม้ร้อยหวัน ได้ถูกนำไปสร้างสิ่งที่จำเป็นให้กับเด็กๆที่มาเรียนที่โรงเรียนทางเลือกแห่งนี้

บ้านต้นไม้ร้อยหวัน ยังมีที่กางเต็นท์ บ้านพักบนต้นไม้ พายเรือ สวนผลไม้ กิจกรรมเดินป่า สอนการหาผัก หาของกิน มาทำอาหารแบบปลอดสารเคมี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงสามารถลองไปท่องเที่ยว ลองไปสัมผัสกันได้

การท่องเที่ยว ตามแหล่งอนุรักษ์ทางธรรมชาติ

การท่องเที่ยว ตามแหล่งอนุรักษ์ทางธรรมชาติ

นิยามของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การท่องเที่ยวตาม แหล่งอนุรักษ์ ทางธรรมชาติ หรือวัฒนธรรม อย่างมีความรับผิดชอบ รวมไปถึงการสนับสนุนคนพื้นเมืองให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และการศึกษาและแบ่งปันความรู้ทั้งคนในพื้นที่และ

ผู้เยี่ยมเยือน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวระหว่างการอนุรักษ์ ชุมชน  บาคาร่า  และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งหมายความว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ควรนำหลักแนวคิด

ต่างๆ มาใช้

ได้แก่

ลดผลกระทบทางกายภาพ สังคม พฤติกรรม และทางจิตใจ

สร้างความตระหนักและความเคารพต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม

มอบประสบการณ์แง่บวกให้กันและกันทั้งผู้เยี่ยมเยือนและเจ้าบ้าน

ให้ความสนับสนุนทางการเงินในการอนุรักษ์

สร้างรายได้ให้แก่คนท้องถิ่นและอุตสาหกรรม

รับรู้ถึงสิทธิและความเชื่อของชนพื้นเมืองในพื้นที่และทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับทุกคน

ในแง่ของการอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เป็นทางออกระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่อการอนุรักษ์ การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและการปกป้องมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมบนโลกใบนี้

นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ การสร้างอาชีพ และสร้างแรงจูงใจให้กับชุมชนท้องถิ่นในการต่อสู้กับความยากจนและมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน…

ขั้นตอน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ขั้นตอน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือ Eco-Tourismนั้น โดยความหมายก็คือ การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ต้องช้ทุนธรรมชาติอย่างมัธยัสถ์ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และในท้ายที่สุดจะต้องคืนทุนต่อสังคม ซึ่งหมายถึงการให้ท้องถิ่นได้

มีโอกาสตั้งแต่เริ่มรับรู้ตัดกระบวนการที่สมบูรณ์ในการพิจารณาทั้งในเรื่อง ทุนธรรมชาติ และทุนทางสังคม ซึ่งส่งผลต่อทุนทางเศรษฐกิจที่ดำรงอยู่ได้

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากแนวโน้ม ๒ ประการมาบรรจบกันคือ บาคาร่า  แนวโน้มเกี่ยวกับการอนุรักษ์และแนวโน้มเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมี

สาระสำคัญเรื่องแนวโน้มเรื่องการอนุรักษ์ เกิดจากการที่ประชาชนเพิ่มขึ้น และภาวะทางเศรษฐกิจถดถอยในหลายประเทศ กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การทำเหมืองแร่ และการเกษตรเกิดขึ้นภายใน

บริเวณทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศ จนทำให้ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม และผลที่ตามมาคือความไม่ยั่งยืนของการพัฒนาเศรษฐกิจ ทำให้ประเทศต่าง ๆ ได้พยายามผสม

ผสานเรื่องของการอนุรักษ์เข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนแนวโน้มเรื่องการท่องเที่ยวนั้น ปรากฏในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการใช้เวลาว่างในการเดินทางท่องเที่ยว โดยมีแนวโน้มว่าต้องการท่อง

เที่ยวแบบผจญภัยเข้าไปมีส่วนร่วมและสัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังอยากที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่ไปเยือนตั้งแต่ระบบนิเวศไปจนถึงชนิดพันธุ์พืช สัตว์ที่หายากหรือกำลังจะสูญพันธุ์ และ

ประเด็นปัญหาด้านการอนุรักษ์ เช่น การสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ การลักลอบล่าสัตว์ป่า เป็นต้น ฯลฯ จากแนวโน้มสองประการดังกล่าวมาบรรจบกัน ทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือการท่องเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ

ขึ้น ดังนั้นการท่องเที่ยเชิงอนุรักษ์จึงมีความหมายมากกว่าการท่องเที่ยวแบบธรรมดา แต่จะหมายความรวมไปถึงการท่องเที่ยวที่จะต้องมีการอนุรักษ์ควบคู่ไปด้วยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีองค์ประกอบสำคัญ ๓ ประการคือ

การสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของแกล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ หากธรรมชาติและระบบนิเวศได้รับผลกระทบจากการใช้

ประโยชน์ในรูปแบบใด

ขั้นตอน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ก็ตาม โอกาสที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเสื่อมโทรมลงหรือถูกทำลายลงก็มีอยู่สูง การให้ความรู้ความเข้าใจหรือการสร้างจิตสำนึกแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนจึงเป็นสิ่งสำคัญ

องค์ประกอบข้อ ๒ คือความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบแรกโดยตรง เพราะนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มักเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความปรารถนาหรือสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ

ในลักษณะต่าง ๆ และสภาพภูมิทัศน์ตามธรรมชาติ ตลอดจนธรรมชาติที่ยากลำบากต่อการเดินทางและท้าทายองค์ประกอบที่ ๓ คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เพราะการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถิ่นในระยะยาวมากว่ากิจกรรมอื่น ๆ การเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบต่าง ๆ จะช่วยให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม รูปแบบของการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ การลงทุนเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดเล็กที่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่ำ การเป็นมัคคุเทศก์ การนำสินค้าที่เป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านมาขายแก่นัก

ท่องเที่ยว และการจ้างงานในส่วนบริการอื่น ๆ เป็นต้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้น มีความแตกต่างจากการท่องเที่ยวแบบเดิม กล่าวคือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะมีขอบข่ายในการพิจารณาที่ลึกซึ้งและให้ความสำคัญกับ

การอนุรักษ์เป็นหลัก ซึ่งสามารถระบุวัตถุประสงค์ได้ ๔ ประการ คือ
๑. เพื่อพัฒนาจิตสำนึกและความเข้าใจของนักท่องเที่ยวในการทำคุณประโยชน์แก่สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
๒. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ที่มีคุณภาพหรือคุณค่าสูงให้แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนแหล่งท่องเที่ยว
๓. เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนที่แหล่งท่องเที่ยวตั้งอยู่
๔. เพื่อดูแลรักษาและคงไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว
นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่น่าสนใจของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมด้วย…

ก้าวสู่ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เทรนด์ ปี 62 ไทย

ก้าวสู่ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เทรนด์ ปี 62 ไทย

กระทรวงท่องเที่ยวแถลงผลงานปี 61 สร้างรายได้ 1,068 ล้านบาท เป็นอันดับ 4 ของโลก ย้ำ! ปีนี้ต้องโตร้อยละ 7.5 เน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

(กก.) แถลงผลงานด้านการท่องเที่ยวปี 2561 ว่าเป็นปีที่ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวของไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 38.27 ล้านคน (เป็นชาวจีนมากสุด 10.5 ล้านคน) ก่อ

ให้เกิดรายได้ 2 ล้านล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย 164 ล้านคน/ครั้ง สร้างรายได้ประมาณ 1,068 ล้านบาท บาคาร่า  ซึ่งเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล เน้นสร้างตลาดคุณภาพ สร้าง

มาตรฐานท่องเที่ยว สะดวก สะอาด ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์ และยั่งยืน พร้อมๆ กับส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เจาะเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง ซึ่งปัจจุบันไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 4 ของ

โลกส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวปีนี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 41.1 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ7.5 สร้างรายได้ 2.21 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยเป็นนักท่องเที่ยวจีนประมาณ 11.69 ล้านคน อาเซียน

11.31 ล้านคน และยุโรป 6.9 ล้านคนทั้งนี้ อาจมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อตัวเลขการท่องเที่ยว เช่น การก่อสร้างและปิดซ่อมรันเวย์สนามบินสุวรรณภูมิในเดือนมีนาคม ย้ำปีนี้แนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะเห็นภาพชัดมาก

ขึ้น ตัวเลขรายได้จากการท่องเที่ยวจะทำสถิติใหม่ต่อเนื่อง และเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย…

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

คำว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นศัพท์บัญญัติที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำมาใช้อย่างเป็นทางการใน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยให้มีความหมายตรงกับคำว่า Ecotourism ในภาษาอังกฤษ ศัพท์บัญญัตินี้ได้รับความ

เห็นชอบจากราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบัญญัติศัพท์แล้วEcotourism เป็นคำที่เกิดใหม่ในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยนำคำ ๒ คำมารวมกัน ได้แก่ eco และ tourism คำว่า eco แปลตาม

รูปศัพท์ว่า บ้านหรือที่อยู่อาศัย ส่วน tourism แปลว่า การท่องเที่ยว ecotourism จึงแปลว่า การท่องเที่ยวเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย หมายความถึง การท่องเที่ยวที่เน้นในด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต

ต่างๆ ทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ส่วนคำว่า นิเวศ  บาคาร่า  ซึ่งเป็นคำภาษาสันสกฤต ที่นำมาใช้ในภาษาไทย ก็แปลว่า บ้านหรือที่อยู่อาศัยเช่นกัน (ดูพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) ฉะนั้น การท่องเที่ยว เชิงนิเวศจึงเป็น

ศัพท์บัญญัติที่มีความหมายตรงกับคำในภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมนอกจากคำว่า ecotourism แล้ว ยังมีคำอื่นๆ ที่มีความหมายใกล้เคียง หรือเกี่ยวข้องกันอีกหลายคำ ได้แก่ green tourism แปลว่า การท่องเที่ยวสีเขียว

หมายถึง การท่องเที่ยวสถานที่ทางธรรมชาติ โดยสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ biotourism แปลว่า การท่องเที่ยวเชิงชีวภาพ ซึ่งหมายถึง การท่องเที่ยวที่เน้นการศึกษาสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ

และagrotourism แปลว่า การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นในด้านเกษตรกรรม เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของพืชผลไร่นา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร

เพื่อขยายความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จะขอกล่าวถึงคำนิยามที่นักวิชาการได้ให้ไว้ในที่ต่างๆ ดังนี้

๑. องค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme – UNEP) สมาคมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism Society) และองค์การการท่องเที่ยวโลก

(World Tourism Organization) ให้คำนิยามว่า “การท่องเที่ยวที่ไม่เป็นการรบกวนลักษณะทางธรรมชาติ มุ่งหวังในด้านการศึกษา มีความพอใจต่อทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ตามธรรมชาติ มีความเข้าใจต่อวัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมาของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยไม่เป็นการรบกวนต่อระบบนิเวศ ในขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ที่จะทำ ให้เกิดการอนุรักษ์ต่อทรัพยากรของประชากร ในท้องถิ่น

(สุมาลี เทพสุวรรณ, ๒๕๔๔ : หน้า ๓๙)

๒. ดร. ราลฟ์ บักลีย์ (Dr. Ralph Buckley) ศาสตราจารย์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยกริฟฟิท ประเทศออสเตรเลีย ให้คำนิยามสั้นๆ ว่า “การท่องเที่ยวที่อาศัยผลิตผลทางธรรมชาติ การจัดการ

ที่ยั่งยืน และองค์ประกอบทางการศึกษา ซึ่งมีส่วนก่อให้เกิดการอนุรักษ์” (Buckley, Ralph 1995 : p. 3)

๓. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้คำนิยามว่า”การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษา ชื่นชม และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพธรรมชาติ สภาพสังคม วัฒนธรรม และชีวิต

ของคนในท้องถิ่น บนพื้นฐานความรู้ และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ” (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ๒๕๓๙ : หน้า ๑๐)…

ผจญภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ผจญภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

อยู่ทางด้านเหนือของอุทยานธรณีสตูลในท้องที่ อำเภอทุ่งหว้า และมะนัง เป็นพื้นที่ภูเขาหินปูน ประกอบด้วยแนวภูเขาหรือเขาโดดหินปูนที่มีผาชันพื้นที่สูงๆ ต่ำๆ มีถ้ำมากมายบางถ้ำมีน้ำทะเลไหลขึ้นลง หรือ เข้าออกเป็น

ระยะทางไกลหลายกิโลเมตร เช่น ถ้ำเล – สเตโกดอน บางถ้ำมีธารน้ำลอด เช่น ถ้ำเจ็ดคต บาคาร่า  บางถ้ำเป็นถ้ำแห้งที่สวยงามและกว้างใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เช่น ถ้ำภูผาเพชร นอกจากนี้ ยังมีสุสานหิน น้ำตก และ

ธารน้ำล่องแก่ง เป็นต้น…

ป่าชายเลน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่า ชลบุรี

ป่าชายเลน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่า ชลบุรี

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ.ชลบุรี เป็นสถานที่ที่ทุกคนมักมองข้ามหากได้มาเยือนเมืองชลบุรี แต่ถ้าหากคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่เน้นการเปิดโลกทัศน์ที่ไม่ได้มองหาแต่การนอน

พักผ่อนที่ชายทะเล ที่สะพานไม้เดินป่าชายเลนแห่งนี้สามารถพาท่านเข้าไปในดินแดนมหัศจรรย์ที่จะทำให้โสตประสาทการรับรู้เรื่องนิเวศวิทยาของเราเปิดขึ้น เป็นสะพานในป่าชายเลนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีระยะ

ทางรวมถีง 2.3 กิโลเมตร เลือกเดินใกล้ไกลตามแต่ถนัด ด้านหน้าของสะพานเป็นจัดส่วน ปลูกป่าชายเลน ส่วนเมื่อเดินมาด้านในก็จะเป็นบริเวณที่ปกคลุมไปด้วยป่าโกงกางที่ดูอุดมสมบูรณ์ ซึ่งสามารถเดินทะลุออกมาเห็น

ชายทะเลสุดลูกลูกตา เมื่อเดินจบแล้วเราจะมีโอกาสเห็นต้นจิกทะเลที่สมเด็จพระเทพฯ บาคาร่า  ทรงปลูกไว้ที่ด้านหน้าศูนย์ฯ อีกด้วย

ป่าชายเลน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่า ชลบุรี