Press "Enter" to skip to content

เดือน: มิถุนายน 2019

การท่องเที่ยว ตามแหล่งอนุรักษ์ทางธรรมชาติ

การท่องเที่ยว ตามแหล่งอนุรักษ์ทางธรรมชาติ

นิยามของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การท่องเที่ยวตาม แหล่งอนุรักษ์ ทางธรรมชาติ หรือวัฒนธรรม อย่างมีความรับผิดชอบ รวมไปถึงการสนับสนุนคนพื้นเมืองให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และการศึกษาและแบ่งปันความรู้ทั้งคนในพื้นที่และ

ผู้เยี่ยมเยือน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวระหว่างการอนุรักษ์ ชุมชน  บาคาร่า  และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งหมายความว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ควรนำหลักแนวคิด

ต่างๆ มาใช้

ได้แก่

ลดผลกระทบทางกายภาพ สังคม พฤติกรรม และทางจิตใจ

สร้างความตระหนักและความเคารพต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม

มอบประสบการณ์แง่บวกให้กันและกันทั้งผู้เยี่ยมเยือนและเจ้าบ้าน

ให้ความสนับสนุนทางการเงินในการอนุรักษ์

สร้างรายได้ให้แก่คนท้องถิ่นและอุตสาหกรรม

รับรู้ถึงสิทธิและความเชื่อของชนพื้นเมืองในพื้นที่และทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับทุกคน

ในแง่ของการอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เป็นทางออกระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่อการอนุรักษ์ การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและการปกป้องมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมบนโลกใบนี้

นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ การสร้างอาชีพ และสร้างแรงจูงใจให้กับชุมชนท้องถิ่นในการต่อสู้กับความยากจนและมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน…

ขั้นตอน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ขั้นตอน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือ Eco-Tourismนั้น โดยความหมายก็คือ การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ต้องช้ทุนธรรมชาติอย่างมัธยัสถ์ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และในท้ายที่สุดจะต้องคืนทุนต่อสังคม ซึ่งหมายถึงการให้ท้องถิ่นได้

มีโอกาสตั้งแต่เริ่มรับรู้ตัดกระบวนการที่สมบูรณ์ในการพิจารณาทั้งในเรื่อง ทุนธรรมชาติ และทุนทางสังคม ซึ่งส่งผลต่อทุนทางเศรษฐกิจที่ดำรงอยู่ได้

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากแนวโน้ม ๒ ประการมาบรรจบกันคือ บาคาร่า  แนวโน้มเกี่ยวกับการอนุรักษ์และแนวโน้มเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมี

สาระสำคัญเรื่องแนวโน้มเรื่องการอนุรักษ์ เกิดจากการที่ประชาชนเพิ่มขึ้น และภาวะทางเศรษฐกิจถดถอยในหลายประเทศ กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การทำเหมืองแร่ และการเกษตรเกิดขึ้นภายใน

บริเวณทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศ จนทำให้ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม และผลที่ตามมาคือความไม่ยั่งยืนของการพัฒนาเศรษฐกิจ ทำให้ประเทศต่าง ๆ ได้พยายามผสม

ผสานเรื่องของการอนุรักษ์เข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนแนวโน้มเรื่องการท่องเที่ยวนั้น ปรากฏในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการใช้เวลาว่างในการเดินทางท่องเที่ยว โดยมีแนวโน้มว่าต้องการท่อง

เที่ยวแบบผจญภัยเข้าไปมีส่วนร่วมและสัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังอยากที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่ไปเยือนตั้งแต่ระบบนิเวศไปจนถึงชนิดพันธุ์พืช สัตว์ที่หายากหรือกำลังจะสูญพันธุ์ และ

ประเด็นปัญหาด้านการอนุรักษ์ เช่น การสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ การลักลอบล่าสัตว์ป่า เป็นต้น ฯลฯ จากแนวโน้มสองประการดังกล่าวมาบรรจบกัน ทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือการท่องเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ

ขึ้น ดังนั้นการท่องเที่ยเชิงอนุรักษ์จึงมีความหมายมากกว่าการท่องเที่ยวแบบธรรมดา แต่จะหมายความรวมไปถึงการท่องเที่ยวที่จะต้องมีการอนุรักษ์ควบคู่ไปด้วยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีองค์ประกอบสำคัญ ๓ ประการคือ

การสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของแกล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ หากธรรมชาติและระบบนิเวศได้รับผลกระทบจากการใช้

ประโยชน์ในรูปแบบใด

ขั้นตอน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ก็ตาม โอกาสที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเสื่อมโทรมลงหรือถูกทำลายลงก็มีอยู่สูง การให้ความรู้ความเข้าใจหรือการสร้างจิตสำนึกแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนจึงเป็นสิ่งสำคัญ

องค์ประกอบข้อ ๒ คือความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบแรกโดยตรง เพราะนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มักเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความปรารถนาหรือสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ

ในลักษณะต่าง ๆ และสภาพภูมิทัศน์ตามธรรมชาติ ตลอดจนธรรมชาติที่ยากลำบากต่อการเดินทางและท้าทายองค์ประกอบที่ ๓ คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เพราะการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถิ่นในระยะยาวมากว่ากิจกรรมอื่น ๆ การเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบต่าง ๆ จะช่วยให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม รูปแบบของการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ การลงทุนเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดเล็กที่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่ำ การเป็นมัคคุเทศก์ การนำสินค้าที่เป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านมาขายแก่นัก

ท่องเที่ยว และการจ้างงานในส่วนบริการอื่น ๆ เป็นต้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้น มีความแตกต่างจากการท่องเที่ยวแบบเดิม กล่าวคือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะมีขอบข่ายในการพิจารณาที่ลึกซึ้งและให้ความสำคัญกับ

การอนุรักษ์เป็นหลัก ซึ่งสามารถระบุวัตถุประสงค์ได้ ๔ ประการ คือ
๑. เพื่อพัฒนาจิตสำนึกและความเข้าใจของนักท่องเที่ยวในการทำคุณประโยชน์แก่สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
๒. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ที่มีคุณภาพหรือคุณค่าสูงให้แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนแหล่งท่องเที่ยว
๓. เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนที่แหล่งท่องเที่ยวตั้งอยู่
๔. เพื่อดูแลรักษาและคงไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว
นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่น่าสนใจของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมด้วย…

ก้าวสู่ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เทรนด์ ปี 62 ไทย

ก้าวสู่ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เทรนด์ ปี 62 ไทย

กระทรวงท่องเที่ยวแถลงผลงานปี 61 สร้างรายได้ 1,068 ล้านบาท เป็นอันดับ 4 ของโลก ย้ำ! ปีนี้ต้องโตร้อยละ 7.5 เน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

(กก.) แถลงผลงานด้านการท่องเที่ยวปี 2561 ว่าเป็นปีที่ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวของไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 38.27 ล้านคน (เป็นชาวจีนมากสุด 10.5 ล้านคน) ก่อ

ให้เกิดรายได้ 2 ล้านล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย 164 ล้านคน/ครั้ง สร้างรายได้ประมาณ 1,068 ล้านบาท บาคาร่า  ซึ่งเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล เน้นสร้างตลาดคุณภาพ สร้าง

มาตรฐานท่องเที่ยว สะดวก สะอาด ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์ และยั่งยืน พร้อมๆ กับส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เจาะเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง ซึ่งปัจจุบันไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 4 ของ

โลกส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวปีนี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 41.1 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ7.5 สร้างรายได้ 2.21 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยเป็นนักท่องเที่ยวจีนประมาณ 11.69 ล้านคน อาเซียน

11.31 ล้านคน และยุโรป 6.9 ล้านคนทั้งนี้ อาจมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อตัวเลขการท่องเที่ยว เช่น การก่อสร้างและปิดซ่อมรันเวย์สนามบินสุวรรณภูมิในเดือนมีนาคม ย้ำปีนี้แนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะเห็นภาพชัดมาก

ขึ้น ตัวเลขรายได้จากการท่องเที่ยวจะทำสถิติใหม่ต่อเนื่อง และเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย…

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

คำว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นศัพท์บัญญัติที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำมาใช้อย่างเป็นทางการใน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยให้มีความหมายตรงกับคำว่า Ecotourism ในภาษาอังกฤษ ศัพท์บัญญัตินี้ได้รับความ

เห็นชอบจากราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบัญญัติศัพท์แล้วEcotourism เป็นคำที่เกิดใหม่ในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยนำคำ ๒ คำมารวมกัน ได้แก่ eco และ tourism คำว่า eco แปลตาม

รูปศัพท์ว่า บ้านหรือที่อยู่อาศัย ส่วน tourism แปลว่า การท่องเที่ยว ecotourism จึงแปลว่า การท่องเที่ยวเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย หมายความถึง การท่องเที่ยวที่เน้นในด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต

ต่างๆ ทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ส่วนคำว่า นิเวศ  บาคาร่า  ซึ่งเป็นคำภาษาสันสกฤต ที่นำมาใช้ในภาษาไทย ก็แปลว่า บ้านหรือที่อยู่อาศัยเช่นกัน (ดูพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) ฉะนั้น การท่องเที่ยว เชิงนิเวศจึงเป็น

ศัพท์บัญญัติที่มีความหมายตรงกับคำในภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมนอกจากคำว่า ecotourism แล้ว ยังมีคำอื่นๆ ที่มีความหมายใกล้เคียง หรือเกี่ยวข้องกันอีกหลายคำ ได้แก่ green tourism แปลว่า การท่องเที่ยวสีเขียว

หมายถึง การท่องเที่ยวสถานที่ทางธรรมชาติ โดยสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ biotourism แปลว่า การท่องเที่ยวเชิงชีวภาพ ซึ่งหมายถึง การท่องเที่ยวที่เน้นการศึกษาสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ

และagrotourism แปลว่า การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นในด้านเกษตรกรรม เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของพืชผลไร่นา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร

เพื่อขยายความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จะขอกล่าวถึงคำนิยามที่นักวิชาการได้ให้ไว้ในที่ต่างๆ ดังนี้

๑. องค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme – UNEP) สมาคมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism Society) และองค์การการท่องเที่ยวโลก

(World Tourism Organization) ให้คำนิยามว่า “การท่องเที่ยวที่ไม่เป็นการรบกวนลักษณะทางธรรมชาติ มุ่งหวังในด้านการศึกษา มีความพอใจต่อทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ตามธรรมชาติ มีความเข้าใจต่อวัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมาของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยไม่เป็นการรบกวนต่อระบบนิเวศ ในขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ที่จะทำ ให้เกิดการอนุรักษ์ต่อทรัพยากรของประชากร ในท้องถิ่น

(สุมาลี เทพสุวรรณ, ๒๕๔๔ : หน้า ๓๙)

๒. ดร. ราลฟ์ บักลีย์ (Dr. Ralph Buckley) ศาสตราจารย์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยกริฟฟิท ประเทศออสเตรเลีย ให้คำนิยามสั้นๆ ว่า “การท่องเที่ยวที่อาศัยผลิตผลทางธรรมชาติ การจัดการ

ที่ยั่งยืน และองค์ประกอบทางการศึกษา ซึ่งมีส่วนก่อให้เกิดการอนุรักษ์” (Buckley, Ralph 1995 : p. 3)

๓. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้คำนิยามว่า”การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษา ชื่นชม และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพธรรมชาติ สภาพสังคม วัฒนธรรม และชีวิต

ของคนในท้องถิ่น บนพื้นฐานความรู้ และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ” (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ๒๕๓๙ : หน้า ๑๐)…

ผจญภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ผจญภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

อยู่ทางด้านเหนือของอุทยานธรณีสตูลในท้องที่ อำเภอทุ่งหว้า และมะนัง เป็นพื้นที่ภูเขาหินปูน ประกอบด้วยแนวภูเขาหรือเขาโดดหินปูนที่มีผาชันพื้นที่สูงๆ ต่ำๆ มีถ้ำมากมายบางถ้ำมีน้ำทะเลไหลขึ้นลง หรือ เข้าออกเป็น

ระยะทางไกลหลายกิโลเมตร เช่น ถ้ำเล – สเตโกดอน บางถ้ำมีธารน้ำลอด เช่น ถ้ำเจ็ดคต บาคาร่า  บางถ้ำเป็นถ้ำแห้งที่สวยงามและกว้างใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เช่น ถ้ำภูผาเพชร นอกจากนี้ ยังมีสุสานหิน น้ำตก และ

ธารน้ำล่องแก่ง เป็นต้น…

ป่าชายเลน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่า ชลบุรี

ป่าชายเลน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่า ชลบุรี

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ.ชลบุรี เป็นสถานที่ที่ทุกคนมักมองข้ามหากได้มาเยือนเมืองชลบุรี แต่ถ้าหากคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่เน้นการเปิดโลกทัศน์ที่ไม่ได้มองหาแต่การนอน

พักผ่อนที่ชายทะเล ที่สะพานไม้เดินป่าชายเลนแห่งนี้สามารถพาท่านเข้าไปในดินแดนมหัศจรรย์ที่จะทำให้โสตประสาทการรับรู้เรื่องนิเวศวิทยาของเราเปิดขึ้น เป็นสะพานในป่าชายเลนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีระยะ

ทางรวมถีง 2.3 กิโลเมตร เลือกเดินใกล้ไกลตามแต่ถนัด ด้านหน้าของสะพานเป็นจัดส่วน ปลูกป่าชายเลน ส่วนเมื่อเดินมาด้านในก็จะเป็นบริเวณที่ปกคลุมไปด้วยป่าโกงกางที่ดูอุดมสมบูรณ์ ซึ่งสามารถเดินทะลุออกมาเห็น

ชายทะเลสุดลูกลูกตา เมื่อเดินจบแล้วเราจะมีโอกาสเห็นต้นจิกทะเลที่สมเด็จพระเทพฯ บาคาร่า  ทรงปลูกไว้ที่ด้านหน้าศูนย์ฯ อีกด้วย

ป่าชายเลน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่า ชลบุรี

บ้านเหนือคลอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่รอให้คุณได้ไปสัมผัส

บ้านเหนือคลอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่รอให้คุณได้ไปสัมผัส

ไปกันยัง

บ้านเหนือคลอง

แหล่งท่อง เที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่รอให้คุณได้ไปสัมผัส


ทำงานมาเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า ทั้งอาทิตย์

อยากจะพักผ่อนกายา  บาคาร่า  แช่น้ำให้ตัวเย็น

สูดกลิ่นโอโซนกันให้เต็มปอด

กับสีเขียวของต้นไม้ใบหญ้า และผืนป่า

ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์


ทิ้งความอ่อนล้า เอาเท้าจุ่มในลำธาร ที่มีน้ำใส ไหลเย็น

นั่งมองบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา

ฟังเสียงน้ำไหลเบาๆ

โอ๊ย! สุดฟิน

บ้านเหนือคลอง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว Unseen อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตั้งอยู่ใน ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานีสถานที่แห่งนี้ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และเส้นทางที่สวยงาม

ผู้คนไม่พลุกพล่าน เพราะเป็นแหล่งชุมชนท้องถิ่น

บ้านเหนือคลอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่รอให้คุณได้ไปสัมผัส

น้อยคนนักที่จะรู้จัก แต่อยากให้คุณไปลอง

ชาวบ้านมีอัธยาศัยดี น่ารัก และเป็นกันเอง

คุณสามารถชื่นชมความงามได้ตลอดเส้นทาง

และเลือกลงเล่นน้ำในแอ่งน้ำ ตามจุดต่างๆ ได้เป็นระยะๆ

สุดเส้นทางสายนี้ ยังมีน้ำตก 357

ซึ่งมีเจ้าหน้าที่อุทยานประจำอยู่ และสามารถให้คำแนะนำ

สำหรับการเดินเท้า ขึ้นไปชื่นชมความงามได้อีกด้วย


หากคุณกำลังวางแผน หาสถานที่พักผ่อนในวันหยุดนี้

รับรองว่าสถานที่แห่งนี้

จะไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ…

บ้านต้นไม้ จ.พัทลุง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

บ้านต้นไม้ จ.พัทลุง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

บ้านต้นไม้ร้อยหวัน นอนฟังสายน้ำ อีกมุมของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ของชุมชน คนต้นน้ำ บ้านบางเหรียง หมู่ที่ 3 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง พื้นที่ที่อบอุ่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ เมื่อเดินทางเข้ามาสัมผัส

และพักผ่อนบรรยากาศที่ร่มรื่น อากาศที่บริสุทธิ์ สายลมที่พริวไหว สายน้ำใสๆ ที่ไหลลงมาจากเทือกเขาบรรทัดทำให้ที่นี่ดู มีชีวิตชีวา และความดิบของธรรมชาติ ที่ชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์ ทำให้น่าสัมผัสถึงการท่องเที่ยว

และเรียนรู้ใน  บาคาร่า  ห้องเรียนธรรมชาติ

บ้านต้นไม้ จ.พัทลุง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

นายสุรศักดิ์ เย็นทั่ว เจ้าของบ้านต้นไม้ร้อยหวัน กล่าวว่า ผืนป่าต้นน้ำที่ชาวบ้านได้ร่วมกันคัดค้านจากการสัมปทานเมื่อ 40 กว่าปี ทำให้ป่าที่นี่ได้หลงเหลือไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึก ได้เรียนรู้เรื่องราวของต้นไม้ท้องถิ่น เป็น

ห้องเรียนที่เรียนรู้อย่างไม่มีวันจบในระบบนิเวศน์แห่งฝืนป่า ใบไม้ใบพืชสีเขียวนั่นคืออาหารที่ได้มาจากธรรมชาติ ได้รู้ที่มาที่ไปและปลอดภัยจากสารพิษ มนต์เสน่ห์แห่งป่า พาร่างกายสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ สบายตาด้วย

ใบไม้เขียวขจี ฟังเสียงแมลงร้องเพลง เสียงน้ำไหล นอนพักบนบ้านต้นไม้ แช่น้ำผ่อนคลาย ลองแวะมาได้ที่ บ้านต้นไม้ร้อยหวันนอนฟังสายน้ำ

เที่ยวหมู่บ้านปกาเก่อญอ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เที่ยวหมู่บ้านปกาเก่อญอ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

หมู่บ้านปกาเก่อญอ ตั้งอยู่ที่ 4 กลุ่มบ้าน ในพื้นที่แม่กลางดี (ขุนน้ำแม่กลาง )ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้แก่ บ้านแม่กลางหลวง บ้านอ่างกาน้อย บ้าน

ผาหมอนและบ้านหนองหล่ม ได้ร่วมมือกันพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขึ้น ภายใต้การดูแลของนักวิชาการด้านการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

ที่ได้ร่วมกันดำเนินโครงการการท่อง เที่ยวเชิงนิเวศ บ้านแม่กลาง ดอยอินทนนท์ จังหวัด เชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ

มีเป้าหมายให้ชุมชยสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตน เองได้อย่างมีประสิทธิภาพ บาคาร่า  และมีความยั่งยืนทั้งต่อชุมชนและต่อระบบนิเวศหมู่บ้านปกาเก่อญอ เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่น

ในเรื่องของการทำนาขั้นบันไดที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์การตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ป่า จนกลายเป็น ภูมิปัญญาของชาวกะเหรี่ยง ส่วนสวนพืชผักและไม้ดอกเมืองหนาวที่เกิดจากการพัฒนา

ความรู้ตามที่ได้รับการสงเสริมนอกจากนั้นยังเป็นแหล่งป่าดิบเขา ป่าสนและต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ มีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดปีและยังมีวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงามประจำชาติพันธุ์

ที่ได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดอย่างดีจากชาวบ้านมาจนถึงปัจจุบัน


กิจกรรมการท่องเที่ยว ที่ชาวบ้านได้ร่วมพัฒนาขึ้นรองรับการท่องเที่ยวและดำเนินการจัดการกันเองภายในชุมชน อาทิเช่น การบริการที่พักแบบ

Home stay และ Village stay การเดินป่า ศึกษาธรรมชาติ เดินป่าดูนกประจำถิ่นที่มีเฉพาะในบริเวณยอดดอยอินทนนท์

จากนั้นอย่าลืม และ ชิมอาหารท้องถิ่น กาแฟสดสูตรกะเหรี่ยง ชมพิพิธภัณฑ์ และการสาธิตองค์ความรู้ต่างๆ ในศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่า ชมสวนพืชผักและ

ดอกไม้เมืองหนาว เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และผ้าทอพื้นบ้าน นอกจากนั้นยังมีการนวดลอบสมุนไพรตามความรู้กะเหรี่ยง

เที่ยวหมู่บ้านปกาเก่อญอ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

กรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

บ้านแม่กลางหลวง ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแปลงพืชผัก/ไม้ดอกเมืองหนาว ชมหมู่บ้านและวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ชมฝูงปลาค้างคาว และเล่นน้ำห้วยแม่ท้อกลางหมู่บ้าน

บ้านอ่างกาน้อย บริการที่พักแบบโฮม สเตย์กับชาวบ้าน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี แลวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง ชิมอาหารพื้นบ้าน เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

บ้านหนองหล่ม ชมการสาธิตและการแสดงของชาวบ้านตามประเพณีและวัฒนธรรมในศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านชมและศึกษาข้อมูลทางชาติพันธุ์ในแง่มุมต่างๆ และเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ของชาวบ้าน

บ้านผาหมอน บริการที่พักแบบวิลเลจ สเตย์บริเวณกลางพื้นที่นาขั้นบันได และที่พักแบบโฮม สเตย์ ในบรรยากาศที่ใกล้ชิดกับชาวบ้าน ชิมอาหารพื้นบ้าน นวดแผนโบราณ

อบสมุนไพรและศึกษาวิถีชีวิตดั้งเดิม เดินป่าศึกษาธรรมชาติและดูนกประจำท้องถิ่น/อพยพ


การเดินทาง สำหรับการเดินทางไปยังหมู่บ้านในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนนี้สามารถไปได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถประจำทางเส้นทางเดียวกับกับการเดินทาง

ไปยังดอยอินทนนท์อันเลื่องชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ตามเส้นทางหลวงระหว่างอำเภอจอมทอง และที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์หมายเลข 1009 ที่ท่านจะสามารถ

มองเห็นหมู่บ้านแม่กลางหลวงได้จากเส้นทางดังกล่าวส่วนหมู่บ้านอื่นๆจะต้อง เดินทางผ่านป่าธรรมชาติเข้าไปอีกประมาณ 1-5 กิโลเมตรซึ่งตลอดเส้นทางจะมีธรรมชาติพันธุ์ไม้

ที่สวยงามและแก่งลำน้ำแม่กลางพาดไหลเลียบตลอดเส้นทางหากสนใจกรุณาติดต่อมายังเครือข่ายการท่องเที่ยวปกาเก่อญอ บ้านแม่กลางหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์บริการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดอยอินทนนนท์ บ้านแม่กลางหลวง (กม.26) ชาลี สว่างธรรมกุล , สมศักดิ์ คีรีภูมิทอง 68ม.17 บ้านแม่กลางหลวง ต.บ้าน หลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

50160 06-1936464 01-9608856 คลิก ดอยอินทนนนท์ หรือ สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน…

ชวนลุยเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จ.เพชรบูรณ์ กินอิ่ม นอนอุ่น ที่บ้านเหมืองแบ่ง

ชวนลุยเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จ.เพชรบูรณ์ กินอิ่ม นอนอุ่น ที่บ้านเหมืองแบ่ง

พัฒนาการเมืองมะขามหวาน เชิญชวนนักท่องเที่ยว ลุยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กินอิ่ม นอนอุ่น ที่บ้านเหมืองแบ่ง จ.เพชรบูรณ์ โฮมสเตย์ นอนสบาย 4 แบบ 4 สไตล์ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : นานาโฮมสเตย์

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.61 นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า จ.เพชรบูรณ์ ขอเชิญนักท่องเที่ยว มาสัมผัส การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กินอิ่ม นอนอุ่น

ที่บ้านเหมืองแบ่งดินแดนที่ได้ชื่อว่ามีมะขามหวานและการแปรรูปมะขามมากที่สุด  บาคาร่า  และยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตพื้นบ้านอันเรียบง่ายแบบสังคมชนบท อากาศบริสุทธิ์และเงียบสงบ

ชาวบ้านร่วมกันดูแลรักษาป่าไม้ ทำให้บ้านเหมืองแบ่ง อุดมไปด้วย ปลา ผักป่าและสมุนไพรนานาชนิด สามารถพึ่งตัวเองได้ในวิถีอันเรียบง่าย จะสุขสบายใจแค่ไหน ตามมาเที่ยวพิสูจน์กันได้ทุกเมื่อ

สามารถ Check in บ้านเหมืองแบ่ง : มรดกล้ำค่าของชุมชนบ้านเหมืองแบ่งคือ ภูมิปัญญาและประเพณีอันดีงาม นักท่องเที่ยวสามารถไปเรียนรู้และหัดทำได้

ไม่ว่าจะเป็นการทำตุง บายศรี ต้นผึ้ง ฯลฯ สุดฟินกับอาหารพื้นถิ่น : เหมืองแบ่งมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ อีกทั้งยังปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นักท่องเที่ยวที่มาพักสามารถเข้าครัว ฝึกปรือเสน่ห์ปลายจวักได้อย่างเป็นกันเอง มีเมนูเด็ดที่ชวนลิ้มลอง คือ แกงอ่อมไก่ น้ำพริกสะทอน เมี่ยงโค้น น้ำพริกปลาดุกปลาร้า”นายประดิษฐกล่าว

นายประดิษฐ ยังกล่าวว่า นักท่องเที่ยว สามารถCheck in โฮมสเตย์ นอนสบาย 4 แบบ 4 สไตล์ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : นานาโฮมสเตย์ เป็นเรือนครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้นหลังใหญ่

แบบประยุกต์ แยกกันระหว่างห้องนอนเจ้าของบ้าน กับห้องนอนนักท่องเที่ยว โถงบ้านกว้างใหญ่ มีครัวให้ได้สนุกกับการหัดทำอาหารพื้นถิ่นด้วย /แม่สิทธิ์โฮมสเตย์ เป็นเรือน

ไม้สักชั้นเดียวขนาดกะทัดรัด ลานบ้านกว้างขวาง ล้อมรอบด้วยสวนมะขามและมะนาว หลังบ้านมีบ่อเลี้ยงปลาและแปลงผักสวนครัว

ชวนลุยเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จ.เพชรบูรณ์ กินอิ่ม นอนอุ่น ที่บ้านเหมืองแบ่ง

โฮมมัมโฮมสเตย์ อยู่ท้ายหมู่บ้าน เป็นเรือนปูนผสมไม้ติดเนินเขา แวดล้อมด้วยต้นไม้ และก้อนหินขนาดใหญ่ที่ธรรมชาติรังสรรค์ไว้อย่างสวยงาม ระเบียงหน้าบ้าน

เหมาะกับการนั่งรับลมชมวิวฟังเสียงลำธารไหล /ลุงเชาว์โฮมสเตย์ เป็นเรือนพื้นถิ่นแบบประยุกต์ ครึ่งตึกครึ่งไม้ ภายในบ้าน สะอาด กว้างขวาง พื้นที่แยกส่วนกัน

ระหว่างเจ้าของบ้านกับนักท่องเที่ยว ทั้งห้องนอนห้องน้ำ เพื่อความสะดวกสบายของผู้พัก”นายประดิษฐ์กล่าว อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวสามารถ ติดต่อพักโฮมสเตย์ได้ที่

คุณประถม เชื้อบุญมี ผู้นำชุมชน โทร.093 149 4901”นายประดิษฐกล่าว…