Press "Enter" to skip to content

เที่ยวหมู่บ้านปกาเก่อญอ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เที่ยวหมู่บ้านปกาเก่อญอ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

หมู่บ้านปกาเก่อญอ ตั้งอยู่ที่ 4 กลุ่มบ้าน ในพื้นที่แม่กลางดี (ขุนน้ำแม่กลาง )ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้แก่ บ้านแม่กลางหลวง บ้านอ่างกาน้อย บ้าน

ผาหมอนและบ้านหนองหล่ม ได้ร่วมมือกันพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขึ้น ภายใต้การดูแลของนักวิชาการด้านการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

ที่ได้ร่วมกันดำเนินโครงการการท่อง เที่ยวเชิงนิเวศ บ้านแม่กลาง ดอยอินทนนท์ จังหวัด เชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ

มีเป้าหมายให้ชุมชยสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตน เองได้อย่างมีประสิทธิภาพ บาคาร่า  และมีความยั่งยืนทั้งต่อชุมชนและต่อระบบนิเวศหมู่บ้านปกาเก่อญอ เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่น

ในเรื่องของการทำนาขั้นบันไดที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์การตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ป่า จนกลายเป็น ภูมิปัญญาของชาวกะเหรี่ยง ส่วนสวนพืชผักและไม้ดอกเมืองหนาวที่เกิดจากการพัฒนา

ความรู้ตามที่ได้รับการสงเสริมนอกจากนั้นยังเป็นแหล่งป่าดิบเขา ป่าสนและต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ มีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดปีและยังมีวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงามประจำชาติพันธุ์

ที่ได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดอย่างดีจากชาวบ้านมาจนถึงปัจจุบัน


กิจกรรมการท่องเที่ยว ที่ชาวบ้านได้ร่วมพัฒนาขึ้นรองรับการท่องเที่ยวและดำเนินการจัดการกันเองภายในชุมชน อาทิเช่น การบริการที่พักแบบ

Home stay และ Village stay การเดินป่า ศึกษาธรรมชาติ เดินป่าดูนกประจำถิ่นที่มีเฉพาะในบริเวณยอดดอยอินทนนท์

จากนั้นอย่าลืม และ ชิมอาหารท้องถิ่น กาแฟสดสูตรกะเหรี่ยง ชมพิพิธภัณฑ์ และการสาธิตองค์ความรู้ต่างๆ ในศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่า ชมสวนพืชผักและ

ดอกไม้เมืองหนาว เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และผ้าทอพื้นบ้าน นอกจากนั้นยังมีการนวดลอบสมุนไพรตามความรู้กะเหรี่ยง

เที่ยวหมู่บ้านปกาเก่อญอ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

กรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

บ้านแม่กลางหลวง ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแปลงพืชผัก/ไม้ดอกเมืองหนาว ชมหมู่บ้านและวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ชมฝูงปลาค้างคาว และเล่นน้ำห้วยแม่ท้อกลางหมู่บ้าน

บ้านอ่างกาน้อย บริการที่พักแบบโฮม สเตย์กับชาวบ้าน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี แลวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง ชิมอาหารพื้นบ้าน เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

บ้านหนองหล่ม ชมการสาธิตและการแสดงของชาวบ้านตามประเพณีและวัฒนธรรมในศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านชมและศึกษาข้อมูลทางชาติพันธุ์ในแง่มุมต่างๆ และเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ของชาวบ้าน

บ้านผาหมอน บริการที่พักแบบวิลเลจ สเตย์บริเวณกลางพื้นที่นาขั้นบันได และที่พักแบบโฮม สเตย์ ในบรรยากาศที่ใกล้ชิดกับชาวบ้าน ชิมอาหารพื้นบ้าน นวดแผนโบราณ

อบสมุนไพรและศึกษาวิถีชีวิตดั้งเดิม เดินป่าศึกษาธรรมชาติและดูนกประจำท้องถิ่น/อพยพ


การเดินทาง สำหรับการเดินทางไปยังหมู่บ้านในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนนี้สามารถไปได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถประจำทางเส้นทางเดียวกับกับการเดินทาง

ไปยังดอยอินทนนท์อันเลื่องชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ตามเส้นทางหลวงระหว่างอำเภอจอมทอง และที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์หมายเลข 1009 ที่ท่านจะสามารถ

มองเห็นหมู่บ้านแม่กลางหลวงได้จากเส้นทางดังกล่าวส่วนหมู่บ้านอื่นๆจะต้อง เดินทางผ่านป่าธรรมชาติเข้าไปอีกประมาณ 1-5 กิโลเมตรซึ่งตลอดเส้นทางจะมีธรรมชาติพันธุ์ไม้

ที่สวยงามและแก่งลำน้ำแม่กลางพาดไหลเลียบตลอดเส้นทางหากสนใจกรุณาติดต่อมายังเครือข่ายการท่องเที่ยวปกาเก่อญอ บ้านแม่กลางหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์บริการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดอยอินทนนนท์ บ้านแม่กลางหลวง (กม.26) ชาลี สว่างธรรมกุล , สมศักดิ์ คีรีภูมิทอง 68ม.17 บ้านแม่กลางหลวง ต.บ้าน หลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

50160 06-1936464 01-9608856 คลิก ดอยอินทนนนท์ หรือ สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน

Be First to Comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *